Databasens struktur (forenklet)DigDag-databasen er struktureret som en SQL-database i 3 domæner. Til højre ses en forsimplet model afbildet.

Et domæne forstås i denne sammenhæng som en gruppe af database-tabeller eller datastrukturer, som omhandler det samme emneområde.

ENHED

Domænet ENHED indeholder data som er relateret til administrative enheder og deres indbyrdes forbindelser (fx hvorledes en kommune eller et herred består af en samling af sogne og herunder ejerlav osv.). Ydermere indeholder domænet geografiske koordinater for stednavnene og de administrative centre som eksempelvis toldsteder, kirker og retter.

Som sådan udgør dette domæne kernen i DigDags datastruktur, eftersom det ikke bare indeholder de administrative enheder og deres geografiske specifikationer, men også indeholder de geografiske koder, som offentlige myndigheder kan bruge til at knytte deres data til den samlede database.

NAVN

Domænet NAVN har behandlingen af stednavne og deres relation til de administrative enheder som sit emneområde. Her er der særlige problemstillinger i forhold til navnenes historiske varianter og kildeformer, deres etymologi, og deres relevans og validitet som kilder. Hovedparten af domænets data stammer fra Afdeling for Navneforskning og Kort og Matrikelstyrelsen.

GEO

Domænet GEO indeholder den geografiske information og har som sin kerneenhed ejerlavet. Ejerlavene fungerer som de byggesten der konstituerer landets samlede administrative struktur og er på denne vis databasens geografiske mindsteenhed.